C.B.S.E Topper Class XII (2017-2018)
Shivani Pandey
Astha
Kritik Kushwaha
Anamika
Akansha Singh
Smita Upadhyay
96.8%
92.8%
93.5%
94.8%
95.0%
93.8%
Shashank Mishra
Ayush Nigam
Sanyam Dubey
Pragya Tiwari
Gaurav Mishra
Piyush Srivastava
92.5%
90.2%
90.0%
89.5%
89.2%
88.8%
Ayushi Maurya
Sakshi Rai
Aditi Dhanraj
Ujjwal Yadav
Preeti Yadav
Kriti Srivastava
89.0%
87.0%
90.0%
86.4%
86.4%
89.4%
C.B.S.E Topper Class XII (2016-2017)
Varun Mishra
Prapti Bhisen
Prabal Singh
Subhashita
Akash Mishra
Vaibhav Yadav
94.6%
93.6%
92.8%
92%
91.8%
87.4%
Adarsh Pandey
Vidya Sagar Mishra
Aditya Srivastava
Himanshu Shukla
87%
85.8%
85.6%
85%
C.B.S.E Topper Class XII (2015-2016)
Pratham Prakash
Nidhi
Akshay Kharbanda
Shubhanshu
Drishanku Tripathi
Shashwat Verma
93.40%
93.20%
92.40%
91%
90.60%
90%
Shikha
Anuj Rao
Anamika
Niharika
Kritika
Amit Singh
89.80%
89%
88.80%
88.20%
88.20%
87.60%
 
Manoj
Ritik
Amit
Lavkesh
85.80%
85.20%
85.00%
85.20%
C.B.S.E Topper Class XII (2014-2015)
Akash Srivastava
Akshita Kesarwani
Anu Tiwari
Anubhav Singh
Navneeta Pandey
Prachi Tripathi
COM
COM
PCB
PCM
COM
PCB
92.0 %
92.4 %
91.6 %
89.6 %
95.0 %
91.4 %
Priya Shukla
Rajat Manchanda
Tanu Srivastava
Divya Singh
PCB
COM
HUMANITIES
COM
95.0 %
90.4 %
96.0 %
90.0 %
C.B.S.E Topper Class XII (2013-2014)
Pooja Agarwal
Nikhil Tiwari
Vertika Panday
Mrityunjai Singh
Chandradeep
Vandana Varma
Comm
PCB
Comm.
PCM
PCM
Comm
89.6 %
89.2 %
88.6 %
88.0%
86.0 %
85.8 %
Shubham Kushwaha
Ukarsh Singh
Ishwar Chandra
Zeeshan Ali
Ankitashri Tripathi
Aditya Kesari
PCM
PCM
PCM
PCM
Comm.
Comm
85.4%
85.0%
84.6%
84.0%
83.2%
82.8%
Anjali Singh
Suvigya Mishra
PCB
PCM
81.6 %
80.8%